תנאי רישיון להחזקת כלב

לא יחזיק אדם כלב שגילו עולה על 3 חודשים אלא אם ניתן לו רישיון בר תוקף.

לא יחזיק אדם כלב אלא אם גילו לפחות 16 שנים. 

בעליו של כלב ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת סכנה לביטחון ובריאות הציבור. 

כל כלב חייב להיות מסומן בשבב אלקטרוני אשר אושר ע"י מנהל השירותים הווטרינריים. 

בעל כלב יחסן את כלבו בחיסון למניעת כלבת לפחות פעם בשנה. 

המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצרו / ביתו אלא אם הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו באמצעות רצועה שאורכה לא יעלה על 5 מטר. 

כלב שנשך אדם- חייב בעליו תוך 24 שעות מיום היודע לו הדבר, להודיע על כך לשירותים הווטרינריים העירוניים ולהביאו לבידוד לתחנת ההסגר למשך 10 ימים. חובת דיווח קיימת גם לגבי כלב שבעל חיים נשך אותו, וכן כלב שלגביו התעורר חשש שהוא נגוע במחלת הכלבת. 

על בעל כלב המוחזק בחצר להציב במקום גלוי שלט שבו כתוב "זהירות כלב".

אבד כלב, שינה כתובתו, הועבר לאחר, או חלילה מת, חייב בעליו להודיע על כך לשירות הווטרינרי העירוני תוך 7 ימים.

בנוסף לכל האומר לעיל תקפים גם חוקי העזר העירוניים הנוגעים לאחזקת כלבים.

 

תנאים להחזקת כלב מסוכן:

גיל בעל הכלב עולה על 18 שנים 
גידור ונעילת החצרות בהם מוחזק הכלב באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם 
הצבת שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן" בכל כניסה לחצרות, וגודל כל אותו בשלט לא יפחת מ- 5*5 ס"מ.
חסימת פה הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו אדם נוסף זולת הבעלים, שגילו מתחת לגיל 16.

 

בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתירו יציאתו של כלב מחצרותיהם או הימצאותו של הכלב ברשות הרבים אלא אם התקיימו כל אלה:

 1. הכלב מוחזק ע"י אדם שגילו מעל 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים.

 2. הכלב יובל ברצועה שאינו יכול להשתחרר ממנה, ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטר. 

 3. פיו של הכלב חסום בזמם.

 

בעליו של כלב מסוכן:

 1. ידאג לביצוע עיקור או סירוס של הכלב/ה אם גילו/ה עולה על 6 חודשים.

 2. יחזיק ברשותו אישור הרופא הווטרינרי שביצע את הניתוח.

 

כלב מסוכן הינו:

 1. כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה.

 2. כלב השייך לגזע מסוכן.

 3. כלב שהוא הכלאה של כלב מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן

 

 
רשימת הגזעים המסוכנים:

 • אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטף)
 • בול טרייר
 • דוגה ארגנטינאי
 • טוסה יפני
 • סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי)
 • פיט בול טרייר
 • פילה ברזילאי
 • רוטווילר